Anunturi

CONCURS POST VACANT

Îngrijitor I

A N U N Ţ

În temeiul art.31.alin.1 din Legea nr.153 / 2017 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 actualizat  cu H.G. nr.1027/11.11.2014  – ,,Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,,

Școala Gimnazială ,,AVIATOR IOAN SAVA” ALTINA anunţă scoaterea la CONCURS a următorului post vacant pentru personal nedidactic:

 1. Îngrijitor I – 1 post de execuție, studii medii, 1 normă întreagă, perioadă nedeterminată, personal nedidactic;

            Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevazute de HG 286/2011, sunt urmatoarele:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare din strada Principala nr. 174, Sibiu, în perioada 06.10.202219.10.2022, ora 12.00

       Îngrijitor  I

– studii generale sau medii

– abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii

– abilitatea de a lucra în echipă

– disponibilitate pentru program flexibil

– răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat

– utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor de curățenie

– disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decțt cele trasate prin fișa postului

Dosarul de concurs va conţine:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului;

b ) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 1. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 2. d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 3. e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 4. f) curriculum vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. d), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), și c)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea  trece de prima etapă de verificare a dosarelor.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • Depunerea dosarelor: termen 19.10.2022, ora 12:00
 • Selecţia dosarelor: termen 20.10.2022
 • Proba scrisa:  28.10.2022, ora 10
 • Proba practică: 28.10.2022, ora 11.30
 • Interviu: 28.10.2022, ora 13.00
 • Rezultatul concursului:28.10.2022, ora 16,00
 • Contestaţii: termen 31.10.2022, ora 12.00
 • Rezultatul final al concursului: 01.11.2022

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0269581106; 0745794468.

Bibliografie:

 1. Pentru îngrijitor:

Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor in vigoare de la 28 august 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 28 august 2020

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Atribuțiile  din fișa postului  ingrijitorului de curatenie.

Tematică

 1. Îngrijitor I
 2. a) Noțiuni fundamentale de igiena.
 3. b) Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ
 4. c) Metode de dezinsecție și dezinfecție
 5. d) Securitate și sănătate in munca și PSI.

Rezultatul final este media aritmetica intre nota la proba scrisa, practica, nota de la interviu si trebuie sa fie minim 5(cinci).