Viziune

1.MISIUNEA SCOLII

 

,,SUNTEM O FAMILIE!
IMPREUNA CONSTRUIM, INVATAM, INOVAM,
PASTRAM TRADITIILE!
SUNTEM O SCOALA DESCHISA, PENTRU COMUNITATE!
PREGATIM VIITORII ABSOLVENTI PENTRU INTEGRAREA
INTR-O SOCIETATE IN SCHIMBARE!”

2. VIZIUNEA SCOLII

 ”Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de maine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! “

3. VALORILE SCOLII:

 

PROFESIONALISMUL
DARUIREA
RESPECTUL
PERFORMANTA
EGALITATEA DE SANSE PENTRU TOTI

 

Şcoala, are ca finalităţi educaţionale formarea personalităţii umane prin:

  • formarea capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor de comunicare compatibile cu societatea informatizată şi cu practicile sistemelor de învăţământ naţionale şi europene;
  • însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice , a valorilor culturii naţionale şi universale.
  • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
  • asigurarea condiţiilor optime de studiu pentru elevi şi cadre didactice;
  • dezvoltarea de valori şi atitudini care vizează impactul tehnologiilor asupra problemelor practice specifice vieţii sociale cotidiene;
  • stimularea potenţialului creativ, imaginativ, intuitiv, necesar adaptării viitorilor adulţi la societatea mereu în schimbare;
  • cultivarea respectului faţă de valorile moral-civice ale societăţii democratice şi a dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi tradiţiile poporului român.

OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

1. Sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E.

1. Aplicarea sistemului calităţii

2. Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile economice şi sociale

3. Descentralizarea

4. Asigurarea unui management performant

5. Parteneriat şcoală – comunitate locală

2. Asigurarea condiţiilor de studiu

1. Reabilitare şi  noi investiţii

2.Modernizarea şcolii

3. Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu

3. Şanse egale la educaţie

1. Sporirea accesului şi participării la educaţie, în special pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate, fără supraveghere, cu posibilităţi financiare reduse şi pentru copiii instituţionalizaţi

2. Derularea proiectelor care sa ofere sanse egale la educatie

3. Formarea profesională se va organiza astfel încât să răspundă solicitărilor de pe piaţa muncii,
fiind flexibilizată pentru nevoile de pe piaţa locală a muncii.

4. Organizarea de Programe de educaţie remedială

4. Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor

1. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală

2. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală

3.  Programarea activităţii şcolare

4.  Programarea şi consilierea managerială

5. Asigurarea profesionalizării inalt calitative

1. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice de specialitate şi eficientizarea instruirii

2. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice si practice in vederea participării cu succes la examenele de testare naţională si încheierea în bune condiţii a situaţiei la învăţătură

6 Realizarea unui climat socio-profesional afectiv, optim

1. Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii şi rezolvarea eventualelor cazuri de incompatibilitate ce pot să apară

7 Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare

LOCAL/ NATIONAL

1 Stabilirea de parteneriate şcoală-comunitate locală

4. Tintele strategice